گفتگو با دکتر فرحزاد درباره ترجمه فارسی

آموزش ترجمه

ترجمه آثار کلاسیک زبان پارسی به زبانهای دیگر به بحثهای بنیادین ترجمه‌شناسی نیاز است / گفتگو با فرزانه فرحزاد استاد زبانشناسی دنشگاه علامه طباطبایی   ایکرو: یکی از مباحث مطرح در زمینه «وضعیت زبان پارسی در جهان»، موقعیت ترجمه‌هایی است که از آثار اصلی و کلاسیک زبان پارسی به زبانهای عمده جهان صورت گرفته‌اند. در […]

امانتداری مترجم

امانتداری در ترجمه

گفت وگو با دکتر فرزانه فرحزاد درباره «امانتدارى مترجم» آیا امانتدارى خوب است؟ [مهدى مشایخى ] دکتر فرزانه فرحزاد، استاد مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایى، فهرستى از فعالیتهاى علمى معطوف به نقد ترجمه را در کارنامه خود دارد. وى ارائه دهنده یکى از اولین مدل هاى سنجش کیفیت ترجمه در سال ۱۹۹۲ است. مقاله وى […]