گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه

گفتارهای نظری و تجربی در ترجمه

پدیدآور: حسن هاشمی میناباد
ناشر: کتاب بهار
تاریخ چاپ:
۱۳۹۶
مکان چاپ: تهران
تیراژ: ۳۰۰
شابک: 1ـ2ـ96833ـ600ـ987
تعداد صفحات: ۱۰+۴۱۴