دوره ۴ جلدی دیرینه‌شناسی ترجمه در ایران

مجموعه کتابهای دیرینه شناسی ترجمه در ایران

این دوره شامل چهار جلد است

گردآوری و تألیف: دکتر حسین ملانظر
ویراستار: رقیه عسگری
جلد اول: پیش از ظهور اسلام، گندی‌شاپور
۲۲۴ صفحه، قطع وزیری

جلد دوم: پس از ظهور اسلام تا تهاجم مغول، بیت‌الحکمه
۱۸۴ صفحه، قطع وزیری

جلد سوم: نهضت ترجمه از تهاجم مغول تا قاجاریه، رصدخانه مراغه
۲۰۰ صفحه، قطع وزیری

جلد چهارم: از قاجاریه تا انقلاب اسلامی، دارالفنون

۲۴۰ صفحه، قطع وزیری