کارنامک علمی پژوهشی دکتر فرزانه فرحزاد

 

 تحصیلات

 

 • دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳٧٨.
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ملی سابق( شهید بهشتی)، ١۳۵٨.
 • کارشناسی زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه سابق، ١۳۵۵.
 • دیپلم ریاضی، مدرسۀ آذر، ١۳۵١.
 • مرتبه علمی: استاد پایه ۳۸

 

عنوان رساله دکترا                    

 

 • Interpretation and Manipulation. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران، ١۳۷٨.

 

 سوابق و تجربیات تدریس

 

 • تدریس دروس تخصصی رشته مطالعات ترجمه در سطوح ارشد و دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • تدریس دروس تخصصی ترجمه (عملی و نظری)، دانشگاه علامه طباطبایی، از ۱۳۶۱ تا کنون.
 • تدریس زبان تخصصی رشته کامپیوتر، مدرسه عالی کامپیوتر سابق، از سال ١۳۵٨ تا ١۳۶٠.
 • تدریس زبان تخصصی رشته پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، ۵٨ـ١۳۵۶.
 • ترجمه شفاهی و مکتوب، یونسکو، تهران، ۵۶ـ۱۳۵۲.

 

 علائق پژوهشی

 

 • تاریخ ترجمه
 • آموزش ترجمه
 • جنبه های نظری و عملی ترجمه

 

 

کارهای پژوهشی منتشر شده

 

 کتابها

الف. تألیف

 1. دبیر علمی مجموعه مطالعات ترجمه، ترجمه و فناوری، نویسنده: هلیا واعظیان. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸.
 2. مطالعات ترجمه در پرتو نظریه‌های ادبیات و زبان‌شناسی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸.
 3. دبیر علمی مجموعه مطالعات ترجمه، شناخت گفتمانی فضای مجازی: خوانش‌هایی تازه از دیجیتالی شدن فرهنگ و ترجمه بر اساس چرخش‌‌های علوم انسانی، نویسنده: عبدالله کریم‌زاده، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸.
 4. Farzaneh Farahzad and Luise Von Flotow (eds.) Translating Women: Different Voices, New Horizans. Routledge: London and New York, 2016
 5. آموزش ترجمه شفاهی، با همکاری میرسعید موسوی و پرینا قمی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول ۱۳۹۶.
 6. دبیر علمی مجموعه مطالعات ترجمه، سنجش ترجمه در محیط آموزشی، نویسنده: بهزاد قنسولی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۵.
 7. فرهنگ جامع مطالعات ترجمه، انتشارات علمی، ۱۳۹۴.
 8. مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه‌شناسی، گردآوری، یلداقلم، ١۳٨۴.
 9. ترجمه پیشرفته (۱)، دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ اول ١۳٧۴، چاپ پنجم ١۳٨۲.
 10. نخستین درسهای ترجمه، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول ١۳۶٩، چاپ هجدهم ۱۳۹۳.
 11. ESP for students of Humanities مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ١۳۶۳ (کار گروهی).

 

ب . ترجمه

 1. فرهنگ روانشناسی ِ ربر (ترجمه مشترک) ، انتشارات رشد، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴
 2. اصطلاحات کلیدی در مطالعات ترجمه (ترجمه مشترک)، نشر قطره ، ۱۳۹۱
 3. نویسندگی برای رادیو، تلویزیون و رسانه های جدید (ترجمه مشترک)، واحد تحقیقات صدا و سیما، ۱۳۸۹. (انگلیسی به فارسی)
 4. فرهنگ توصیفی مطالعات ترجمه، شاتلورت و کاوی (ترجمه مشترک)، انتشارات یلدا قلم، تهران، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳
 5. “فصلنامۀ پژوهش زنان”، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دانشگاه تهران، خرداد ١۳٨۳.
 6. “دستباف‌های روستایی و عشایری ورامین”، پرویز تناولی، تهران، ١۳٨٠. (فارسی به انگلیسی)
 7. “تاریخ گرافیک ایران”، ترجمه مشترک، انجمن طراحان ایران، ١۳٨٠ (فارسی به انگلیسی)
 8. “دریچۀ سبز”، (ترجمه مشترک)، محمد کوچک پور، انتشارات هنرسرای گویا، تهران، ١۳٨٠.
 9. سوانح پیشگیری و امداد (مجموعه مقاله)، فرانسیس دوسوزا، مرکز تحقیقات ساختمان، ۱۳۶۸.

 

 مقالات

الف . تألیف (انگلیسی)

 1. Farzaneh Farahzad, Somayeh Adili, Translation, Modernization and Enlightenment: The Qajar Translation Movement, Translation Studies Quarterly, Vol 17, No 66. 2019.
 2. Farzaneh Farahzad, Seyedsina Mirarabshahi, Errors in Machine Translated and Crowdsourced Post-Edited Texts, Translation Studies Quarterly, Vol 17, No 62. 2019.
 3. Farzaneh Farahzad, Samar Ehteshami, Spatial Territories in Translation Studies, Translation Studies Quarterly, Vol 16, No 63. 2018.
 4. Farzaneh Farahzad, Ehsan Zaheri, Authorial Style in English-Persian Literary Translation: Focusing on Key Phrase Allusions, Translation Studies Quarterly, Vol 16, No 62, 2018.
 5. Farzaneh Farahzad, Sajjad Tahmasbi Boveiri, Lexical & paratextual Differences in Self-retranslation: A Case Study of Saleh Hosseini’s Works, Translation Studies Quarterly, Vol 16, No 62, 2018.
 6. Farzaneh Farahzad, Afsaneh Mohammadi Shahrokh. Translatorial Interventions and Narrative Structure. Translation Studies Quarterly: Vol 15, No 60. 2018.
 7. Farzaneh Farahzad, Hamid Varmazyari. A Bourdieusian Perspective on Translator Training: Sociological Reflections and Implications. Translation Studies Quarterly, Vol 15, No 59. 2018.
 8. Farzaneh Farahzad and Shabnam Naderi, Translation and Intersubjectivity. Translation Studies Quarterly: Vol 15, No.57, 2017.
 9. Farzaneh Farahzad and Shabnam Naderi, Ethics in Translation: Code of Ethics in an Iranian Context, Translation Studies Quarterly: Vol 14, No 53, 2016.
 10. Farzaneh Farahzad, Afsaneh Mohammadi Shahrokh, Samar Ehteshami, Women Translators in Contemporary Iran, Translation Studies Quarterly: Vol 13, No 52, 2016.
 11. Farzaneh Farahzad, Kaveh Bolouri, Unintended Framing and Linguistic Habits: A Narrative Account, Translation Studies Quarterly: Vol 14, No 56, 2017.
 12. Farzaneh Farahzad and Sepeedeh Hanifehzadeh, Development and Validation of Translation Quality Assessment Scale, Modern Journal Of Language Teaching Methods, 6, 7, 2016.
 13. Voice and Visibility: Fanon in the Persian Context in Kathryn Bachelor and S. A. Harding (eds.), Translating Frantz Fanon Across Continents and Languages, New York & London: Routledge. 2017. (فصل کتاب)
 14. Farzaneh Farahzad and Sasan Fasaiian. Didactic Translation Instruction: A Tool to Control Translation Difficulty in Translation Practice Courses. Selected papers of 2nd conference in interdisciplinary approaches to language teaching, literature and translation studies. 2015.
 15. Farzaneh Farahzad, Zeinab Amiri and Fatemeh Javadi. Translation in Women Journals after the Constitutional Revolution in Iran. Selected papers of 2nd conference in interdisciplinary approaches to language teaching, literature and translation studies. 2015.
 16. Virayesh as a Movement of Resistance, in Vatanabadi and Khorrami (eds.), Proceedings of the Conference “Moments of Silence”, NYU Press: New York. 2016.
 17. Women Translators in Iran, in Von Flotow and Farahzad (eds.) “Translating Women: Different Voices, New Horizons, Routledge: London and New York. 2016. (فصل کتاب)
 18. Farzaneh Farahzad and Amin Zanganeh Inalu, Van Leuven-Zwart’s model revisited, in Babel (ISI Journal), John Benjamins Publishing Company, Vol. 59, No. 2, 2013.
 19. Farzaneh Farahzad, Editing (Virayesh) as a Movement of Resistance during Iran-Iraq War, in Journal of Research in Applied Linguistic Studies, Vol. 4, No. 1, 2013.
 20. Farzaneh Farahzad, Maryam Saidi and Parvaneh Maazallahi. An Investigation of History of Translation: A Case Study of Iran at the Time of Ilkhanid and Timurid. Translation Studies Quarterly: Vol 10, No 39, 2012.
 21. Farzaneh Farahzad and Gholamhassan Familkhalili, Validation of a scale for Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Translation Studies Quarterly: Vol 10, No 37, 2012.
 22. Farzaneh Farahzad, Translation Criticism: A Three-Dimensional Model Based on CDA. Translation Studies Quarterly: Vol 9, No 36, 2012.
 23. Farzaneh Farahzad and Samar Ehteshami, Identity in Translation.Translation Studies Quarterly: Vol 9, No 35, 2011.
 24. Farzaneh Farahzad, Leila Razmjoo and Parviz Ajideh, Translation Quality and Awareness of Cultural Translation Theories. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 2, No. 2, 2011.
 25. Farzaneh Farahzad and Abbas Emam. Reading-writing Connections in AEP Courses: Implications and Applications. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 1, No. 5. 2010.

 

 1. (Mis)Representation of Sufism through Translation in Judy Wakabayashi and Rita Kothari (Eds). Decentering Translation Studies: India and beyond. John Benjamins Publication. Netherlands. 2009.
 2. Farzaneh Farahzad. Translation as an Intertextual Practice. Perspectives Studies in Translation Theory and Practice, Vol. 16, Issue 3-4. 2009.
 3. Farzaneh Farahzad. Translation Criticism: A CDA Approach. Translation Studies Quarterly: Vol 6, No 24, 2009.
 4. Farzaneh Farahzad and F. Faridzadeh. Gender and Translation of Metaphor. Translation Studies Quarterly: Vol 7, No 27, 2009.
 5. Farzaneh Farahzad. Strategies of Appropriation: Khayyam and Rumi. Translation Studies Quarterly: Vol 4, No 15, 2006.
 6. Farzaneh Farahzad. Meaning in Translation. Translation Studies Quarterly: Vol 2, No 7-8, 2004.
 7. Farzaneh Farahzad. Sequencing Texts on the Basis of Difficulty in a Translation Programme. Translation Studies Quarterly: Vol 1, No 1, 2003.
 8. Farzaneh Farahzad. Manipulation in Translation. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, Vol. 11, Issue 4. 2003.
 9. Farzaneh Farahzad. Plurality in Translation. Proceedings of The 3rd Conference on Translation. Tabriz. Tabriz University Press. 1999.
 10. Farzaneh Farahzad. A Gestalt Approach to Manipulation. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, Vol. 6, Issue 2. 1998.
 11. Farzaneh Farahzad and Parviz Birjandi. The Ability to Translate and Foreign Language Proficiency. Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, Vol. 5, Issue 2. 1997.
 12. Testing Achievement in Translation Classes in Cay Dollerup and Anne Loddegaard (Eds.) Teaching Translation and Interpreting: Training Talent and Experience. Papers from the First Language International Conference. John Benjamins Publication. Netherlands. 1992.

ب . تألیف (فارسی)

 1. فرزانه فرحزاد، مترجمان زن در ایران معاصر. مجموعه مقالات همایش بین المللی ترجمه در فضای میان فرهنگی. مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی. چاپ اول ۱۳۹۶.
 2. فرزانه فرحزاد، زینب امیری و فاطمه جوادی. مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان از طریق بازتولیدات ترجمه ای در ایران طی سال های ۱۲۸۹-۱۳۳۲: یک گزارش تاریخی. چکیده مقالات اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان. انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول ۱۳۹۷.
 3. فزرانه فرحزاد، زینب امیری و فاطمه جوادی. تاثیر ترجمه بر بازتعریف طرحواره‌ های جنسیتی: مطالعه سه نشریه ویژه زنان در عصر پهلوی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه، سال پانزدهم، شماره پنجاه و هفتم، بهار ۱۳۹۶.
 4. عدنان طهماسبی، عطیه یوسفی، محمدرضا ترکی و فرزانه فرحزاد. استعاره در غزلیات حافظ از منظر ترجمه های عربی آن به قلم الشواربی و شبلی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه، سال پانزدهم، شماره شصتم، زمستان ۱۳۹۶.
 5. فرزانه فرح‌زاد و فاطمه پرهام، بررسی نظریه روایت بیکر در چارچوب پست‌مدرن لیوتار، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه، سال دوازدهم، شماره چهل و ششم، تابستان ۱۳۹۳.
 6. فرزانه فرح‌زاد و مزدک بلوری، علل عدم انتخاب آثار ادبی خارجی در نظام ادبیات ترجمه‌شده در ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه، سال دوازدهم، شماره چهل و ششم، تابستان ۱۳۹۳.
 7. فرزانه فرح‌زاد و میترا موسوی، بررسی تغییرات ایدئولوژیک طراحی جلد رمان‌های ترجمه‌شده از دیدگاه نشانه‌شناسی: مدلی برای بررسی متون چندنشانه‌ای، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه، سال یازدهم، شماره چهل و دوم، تابستان ۱۳۹۲.
 8. ترجمه در دوران دفاع مقدس. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (علمی-پژوهشی) شماره یکم، بهار ۱۳۹۰
 9. فرزانه فرحزاد، فرزان سجودی و شهناز شاه طوسی. بررسی و نقد ترجمه بین زبانی و ترجمه بین-نشانه ای “مرگ دستفروش” از دیدگاه نشانه شناسی انتقادی. فصلنامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی (علمی-پژوهشی) ، شماره ۸ ، زمستان ۱۳۹۰.
 10. فرزانه فرحزاد، فرزان سجودی و نفیسه عروجی. بررسی روابط بینامتنی در ترجمه بینانشانه ای فیلم “کنعان” از داستان کوتاه “تیر و تخته”. فصلنامه مطالعات تطبیقی هنر (علمی-پژوهشی)، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰.
 11. نقد ترجمه: مدلی سه وجهی بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، مجموعه مقالات نخستین کارگاه تحلیل گفتمان، انجمن زبانشناسی ایران، ۱۳۹۰
 12. “زبان شناسی و ترجمه”، بخارا، شمارۀ ۶۳، مهر و آبان ١۳٨۶.
 13. “نقد ترجمه”، بخارا، شمارۀ ۶۲، مرداد و شهریور ١۳٨۶.
 14. “نقد ترجمه”، مترجم، شمارۀ ۴۵، بهار و تابستان ١۳٨۶.
 15. “ترجمه آثار تصوف از دیدگاه شرق شناسی”، مجموعه مقالات اولین کنفرانس زبانشناسی انجمن زبان شناسی ایران. بهار ١۳٨۴.
 16. “نظریه نایدا”، فصلنامه انجمن زبان‌شناسی ایران، سال اول، شماره اول، ١۳٨۴.
 17. “متن‌های دورگه”، فصلنامه مطالعات ترجمه (علمی-پژوهشی) ، سال دوم، شماره ششم، ١۳٨۳.
 18. “مکتب لایپزیک”، فصلنامه زبان و ادب، شماره ۲٠، سال هفتم، تابستان ١۳٨۳.
 19. “بینامتنیت در ترجمه”، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس زبان‌شناسی، بهمن ١۳٨۳.
 20. “مطالعات ترجمه در پنجاه سال اخیر”، مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه شناسی، انجمن زبان شناسی ایران، یلدا قلم، تهران، زمستان ١۳٨۳.
 21. “چارچوبی نظری برای نقد ترجمه”، فصلنامه مطالعات ترجمه (علمی-پژوهشی) ، سال اول، شماره سوم، ١۳٨۲.
 22. “سنجش یادگیری در کلاسهای ترجمه”، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
 23. ‘Linguistics Applied to Translationــ مجموعه مقالات دومین کنفرانس ترجمه دانشگاه تبریز، تبریز ۱۳۷۴.
 24. “برابریابی دستوری”، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ترجمه، دانشگاه تبریز، تبریز، ١۳۶٩.
 25. “افعال سببی در کتابهای دبیرستانی”، مجله رشد آموزش زبان انگلیسی، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ١۳۶۵.
 26. “چند نکته عملی در کار ترجمه”، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ترجمه، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی، ١۳۶۴.

ب . ترجمه

 1. مقالات ماهنامه علوم اجتماعی به انگلیسی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ ، وزارت ارشاد
 2. “زنان، انجیل و ایدئولوژی ها”. اثر لوئیس فون فلوتو، مجلۀ زیباشناخت، معاونت هنری وزارت ارشاد. شمارۀ ۱۳، ۱۳۸۵. معاونت هنری وزارت ارشاد.
 3. “هنر و جهانی شدن، نظری دربارۀ هنر و موفقیت”. اثر لوجن، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 4. “هنر مقدس: پیدایش مسجد به عنوان مکان مقدس در اسلام”. اثر دوکرات، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 5. “معماری و شهر سازی مدرن در فرآیند جهانی شدن”. اثر چروونایا، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 6. “سلطۀ فرهنگی و ایدئولوژیک ایالات متحده”. اثر ایگناسیورامونه، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 7. “این کافی نیست”. اثر فوکساس، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳. در دست چاپ.
 8. “جهانی شدن هنر و فن آوری”. اثر الختیم، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 9. “هنر و جهانی شدن”. اثر بکاری. ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 10. “جهانی شدن و فرهنگ”. اثر یاسا یامان، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 11. “هنر و جهانی شدن، نظری دربارۀ هنر و موفقیت”. اثر لوجن، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 12. “هنر مقدس: پیدایش مسجد به عنوان مکان مقدس در اسلام”. اثر دوکرات، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 13. “معماری و شهر سازی مدرن در فرآیند جهانی شدن”. اثر چروونایا، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 14. “سلطۀ فرهنگی و ایدئولوژیک ایالات متحده”. اثر ایگناسیورامونه، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 15. “این کافی نیست”. اثر فوکساس، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 16. “جهانی شدن هنر و فن آوری”. اثر الختیم، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 17. “هنر و جهانی شدن”. اثر بکاری. ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳. در دست چاپ.
 18. “جهانی شدن و فرهنگ”. اثر یاسا یامان، ، مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، وزارت ارشاد، ١۳٨۳.
 19. “ترجمه و فرهنگ”،‌نشر دانش، ١۳٧۲. (انگلیسی به فارسی)
 20. بیش از ده مقاله در حوزه ادبیات در کیهان فرهنگی ٧۲-١۳۶٩ و اطلاعات علمی، … (انگلیسی به فارسی)

 

 

سخنرانی‌ها

همایش های خارجی

 • فرزانه فرحزاد، ثمر احتشامی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی “پژوهش در شیوه‌های تدریس ترجمه”، دانشگاه بارسلونا، اسپانیا، ۲۰۱۸.

Development of a New Translator Education Program in Iran

 • کنفرانس بین‌‌المللی “فراتر از مرزهای زبانی”، دانشگاه بوغازیچی، استانبول، ترکیه، ۲۰۱۶

(The City of Tabriz in Translation)

 • سخنران اصلی درکارگاه ترجمه آثار فانون، دانشگاه ناتینگهام، ۲۰۱۴.
 • سخنران اصلی در کنفرانس ترجمه “گفتگو میان شرق و غرب” در دانشگاه لندن، ۲۰۱۴

Translation Theories across Geographies

 • سخنران اصلی در کنفرانس “ترجمه آثار فانون” در دانشگاه شارجه، ۲۰۱۳ ،

Fanon in Persian: Voice and Visibility

 • سخنران اصلی در کنفرانس ترجمه دانشگاه اردن، ۲۰۱۳

Translation during the Iran-Iraq War (Sacred Defence)

 • سخنران اصلی در کارگاه ترجمه دانشگاه اردن، ۲۰۱۳

Virayesh (Editing) as a Movement of Resistance

 • سومین کنفرانس سنت های ترجمه در آسیا، استانبول، ترکیه، ۲۰۰۸.

(Women Translators in Iran)

 • کنفرانس ترجمه دانشگاه بوغازیچی، استانبول، ترکیه، ۲۰۰۷.

(Translation Criticism: ACDA Approach)

 • کنفرانس ترجمۀ دانشگاه بوغازیچی، استانبول، ترکیه، ۲۰۰۶.

(Translation and Intertextuality)

 • دومین کنفرانس جهانی مطالعات خاورمیانه، اردن، ۲۰۰۶.

(Sufism in Translation)

 • کنفرانس ترجمه “آسیا در بیداری آسیا”، مرکز تحقیقاتی باشا، بارودا، هند، ۲۰۰۵. ((Mis)Representation of Sufism Through Translation)
 • کنفرانس ”ترجمه و هویت‌سازی“، دانشگاه سئول، ۲۰۰۴.

(Strategies of Appropriation: Fitzgerald’s Khayyam)

 • کنفرانس ترجمه دانشگاه واریک، انگلستان، ۲۰۰۱.

(Manipulation, Ideology and the Media)

 • کنفرانس “ترجمه و قدرت”، دانشگاه واریک، انگلستان، ۱۹۹۷.

(A Gestalt Approach to Manipulation)

 • کنفرانس ترجمه دانشگاه پکن، چین، ۱۹۹۵. (بدون ارائۀ مقاله).
 • کنفرانس ترجمه دانشگاه وین، اتریش، ۱۹۹۲.

(Sequencing Texts on the Basis of Difficulty in a Translation Program)

 • اولین کنفرانس ترجمه دانشگاه کپنهاگ، ۱۹۹۱.

(Testing Achievement in Translation Classes)

 

همایش های داخل کشور

 • اولین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، آذر ۱۳۹۸

فرزانه فرحزاد

Microhistory in Three Projects (Panel Discussion)

فرزانه فرحزاد، سمیه عدیلی

The Qajar Translation Movement and Socio-political Changes in Iran

فرزانه فرحزاد، زینب امیری

Translation and the Formation of New Women: A Case Study of Iranian Women’s Periodicals from 1910-1953

 • همایش ملی ترجمه و رسانه، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۸

(ترجمه در رسانه‌های اجتماعی)

 • سخنران اصلی در همایش ملی رویکردهای نوین در زبان‌شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه، دانشگاه شیخ‌بهائی اصفهان، ۱۳۹۷.
 • فرزانه فرحزاد، ثمر احتشامی. دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات: رویکردی تخصصی به نقد ادبی و ترجمه. دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۱۳۹۷.

Integrating Translation Competence Model in Curriculum Development: An Iranian Experience

 • سخنرانی در نشست تخصصی رویکردهای نوین به پژوهش در مطالعات ترجمه: تاریخ و خردتاریخ. پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۷.

Panel Discussion: Novel Approaches to research in Translation Studies: History & Microhistory

 • همایش ملی روایت در انواع ادبی. دانشگاه کردستان، ۱۳۹۶.

(فرمالیسم و ساختارگرایی در مطالعات ترجمه)

 • کنفرانس ترجمه در فضای میان فرهنگی. دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۵.

(ترجمه زنان در ایران معاصر)

 • کنفرانس رویکردهای میان رشته‌ای به مطالعات ترجمه، دانشگاه خاتم، ۲۰۱۷.

Development and validation of a translation quality assessment scale

 • همایش ملی ترجمه و مطالعات بین رشته ای. دانشگاه بیرجند، اردیبهشت ۱۳۹۵.

Role of Translation in Shaping Socio-political Awareness: A Historical Gender-based Perspective

 • سخنران اصلی در همایش منطقه ای ترجمه در دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۵
 • سخنران اصلی در همایش بین المللی ترجمه در دانشگاه فردوسی، مشهد ۱۳۹۴
 • سخنران اصلی در همایش زبان و ترجمه در دانشگاه آزاد میبد، ۱۳۹۳
 • سخنران اصلی در همایش ملی زبان و ترجمه در دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۳
 • سخنران اصلی در همایش منطقه ای ترجمه دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۲
 • سخنران اصلی در کنفرانس آموزش زبان و ترجمه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۱
 • سخنران اصلی در همایش بین المللی دانشگاه امام رضا، مشهد، ۱۳۹۲
 • کنفرانس ترجمه دانشگاه آزاد قائم شهر، ۱۳۸۶.

(بینامتنیت، ترجمه و معادل ترجمه ای)

 • کنفرانس ترجمه دانشگاه شهرکرد، ۱۳۸۶.

(انواع متن و ترجمه)

 • ششمین کنفرانس زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳.

(بینامتنیت در ترجمه)

 • نخستین هم اندیشی ترجمه شناسی، انجمن زبان شناسی ایران، ۱۳۸۲.

(مطالعات ترجمه در پنجاه سال اخیر)

 • چهارمین کنفرانس زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۱.

(Meaning in Translation)

 • کنفرانس ترجمه دانشگاه آزاد قائم شهر، ۱۳۷۹.

Structural and Post-Structural Approaches in Translation Studies

 • سومین کنفرانس ترجمه دانشگاه تبریز، ۱۳۷۸.

(Plurality in Translation)

 • دومین کنفرانس دانشگاه تبریز، ۱۳۷۴.

(Linguistics Applied in Translation)

 • دومین کنفرانس ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۳.
 • اولین کنفرانس ترجمه دانشگاه تبریز، ۱۳۶۹.

(برابریابی دستوری)

 • (سنجش یادگیری در کلاسهای ترجمه)اولین کنفرانس ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۶۴.

(چند نکتۀ عملی در ترجه)

طرح های پژوهشی

 • مجری طرح بازنگری رشته مترجمی انگلیسی در شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۹۶.
 • وضعیت ترجمه در نشریات زنان دوره‌ی پس از مشروطه (۱۳۲۵-۱۲۸۹) ، دانشگاه علامه طباطبایی ، در دست انجام در ۱۳۹۷
 • «تاریخ نگاری ترجمه زنان در ایران»، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۵
 • «ترجمه در دوران دفاع مقدس»، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱

 

کارگاه های آموزشی

 

 • فرزانه فرحزاد، ثمر احتشامی، پروپوزال نویسی در مطالعات ترجمه، پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۸.
 • فرزانه فرحزاد، زهرا عاطف‌مهر، کارگاه کاربرد تاریخ‌نگاری خرد در پژوهش مترجم، در همایش ملی ترجمه و رسانه، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۸.
 • کارگاه نقد ترجمه، نخستین مدرسه تابستانی مطالعات ترجمه، پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۹۷.
 • کارگاه نظریه های ترجمه، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۱
 • کارگاه نقد ترجمه: مدلی سه وجهی، دانشگاه آزاد قوچان، ۱۳۸۹
 • کارگاه نقد ترجمه. دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹
 • کارگاه شیوه های ترجمه ادبیات و ترجمه رسانه‌ای. دانشگاه شهرکرد، اردیبهشت ۱۳۸۷.
 • کارگاه شیوه های ترجمه دانشگاه میبد، ۱۳۸۶.
 • کارگاه تهیه طرح تحقیق در مطالعات ترجمه، انجمن زبان شناسی ایران، دی ۱۳۸۵.
 • تدریس در کارگاه شیوه های ترجمه، پژوهشگاه علوم انسانی، (برای اعضای هیات علمی)، تابستان ۱۳۸۴.
 • کارگاه شیوه های ترجمه، دانشگاه تربیت مدرس،(برای اعضای هیات علمی)، پاییز ۱۳۸۴.
 • راه اندازی و تدریس کارگاه آموزش ترجمه، انجمن زبان شناسی ایران، دی ۱۳۸۴.

سخنرانی های آزاد

 

 • مصاحبه، برنامۀ نام آوران ایران زمین، رادیو فرهنگ، بهمن ۱۳۹۸.
 • نشست «ترجمه، ویرایش و مقاومت زبانی»، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۹۸.
 • «مفهوم فضا در مطالعات ترجمه» ، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۴
 • «نقد انتقادی ترجمه»، دفتر تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۹۰
 • «نقد ترجمه از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان». دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۶.
 • «چهارچوب نظری نقد ترجمه». دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۶.
 • «نقد ترجمه». هفدهمین سال مجلۀ مترجم، خانۀ هنرمندان، اردیبهشت ۱۳۸۶.
 • «بازنمایی در ترجمه از دیدگاه شرق شناسی». دانشگاه بوغازیچی، استانبول، ترکیه، ۱۳۸۵.
 • «تاریخ ترجمه در غرب». دانشگاه آزاد، واحد جنوب، ۱۳۸۴.

و مجموعا بیش از پنجاه سخنرانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور.

 

برگزاری کنفرانس ها و سخنرانی ها

 

 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی زیان، زبان‌شناسی و ادبیات: رویکردی تخصصی به نقد ادبی و ترجمه. دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ۱۳۹۷.
 • عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی رویکردهای میان رشته‌ای به مطالعات ترجمه، دانشگاه خاتم، ۱۳۹۶.
 • عضو کمیتۀ علمی همایش منطقه‌ای ترجمه دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۵
 • عضو کمیتۀ علمی همایش بین المللی ترجمه ، دانشگاه فردوسی، مشهد ۱۳۹۴
 • عضو کمیتۀ علمی همایش زبان و ترجمه در دانشگاه آزاد میبد، ۱۳۹۳
 • عضو کمیتۀ علمی همایش ملی زبان و ترجمه در دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۳
 • عضو کمیتۀ علمی همایش منطقه ای ترجمه دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۲
 • عضو کمیتۀ علمی کنفرانس آموزش زبان و ترجمه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۱
 • عضو کمیتۀ علمی همایش بین المللی دانشگاه امام رضا، مشهد، ۱۳۹۲
 • عضو کمیتۀ علمی و هیات برگزار کنندۀ سومین کنفرانس سنت های ترجمه در آسیا، دانشگاه بوغازیچی، استانبول، ترکیه، آبانماه ۱۳۸۷.
 • برگزاری کنفرانس دانشجویی تاریخ و سنت های ترجمه در ایران، دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات، اسفند ۱۳۸۶ .
 • برگزاری هم اندیشی مطالعات ترجمه، انجمن زبانشناسی ایران، اردیبهشت ۱۳۸۲.
 • برگزاری هم اندیشی مطالعات ترجمه، کنفرانس دانشجویی، انجمن زبانشناسی ایران، آبان ۱۳۸۲.
 • سخنرانی ها و میزگردهای علمی در حوزه های زبانشناسی، مطالعات ترجمه وآموزش زبان، دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن زبانشناسی ایران، از سال ۱۳۷۵ تاکنون.

 

 سایر فعالیتها

 

 • عضو هیأت تحریریه نشریۀ علمی-تخصصی Journal of English Language Research، دانشگاه غیر انتفاعی مولانا، از مرداد ۱۳۹۹.
 • عضو هیأت تحریریه مجله Recherches en langue française گروه مترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی، از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸.
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷.
 • عضو کارگروه زبان‌‌ها و ادبیات خارجی در شورای تحول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. از ۱۳۹۳ تاکنون.
 • عضو هیأت اجرایی انجمن بین المللی مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی IATIS (International Association of Translation and Intercultural Studies) از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵
 • مسؤل بازبینی برنامه کارشناسی مترجمی انگلیسی ، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • دبیر بخش انگلیسی، مجلۀ زبان و زبان شناسی، از ۱۳۸۷.
 • عضو هیات تحریریه Journal of Research in Applied Linguistic Studies,

از ۱۳۹۰ تا کنون

 • سردبیر مجلۀ علمی-پژوهشی “مطالعات ترجمه” (از ۱۳۸۲ تا کنون).
 • مدیر گروه علوم انسانی در مرکز پژوهش‌های ترجمۀ دانشگاه علامه طباطبایی، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴.
 • عضو هیأت تحریریه مجله زبان و زبان شناسی، انجمن زبان شناسی ایران، از ١۳٨۳ تا کنون.
 • سرپرستی پروژۀ ترجمۀ شفاهی همایش هنر و جهانی شدن، مرکز پژوهش های هنری وزارت ارشاد، دی ١۳٨۳.
 • سرپرستی پروژۀ ترجمۀ کتبی مجموعه مقالات همایش هنر و جهانی شدن، مرکز پژوهشهای هنری وزارت ارشاد، دی ١۳٨۳.
 • دبیر بخش انگلیسی ماهنامه علوم اجتماعی، وزارت ارشاد اسلامی، تهران: شماره های ۳۳ تا ۴۶ (۸۰-۱۳۷۹).
 • مشاور بعضی شماره های مجله زبان و ادب، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • داوری کتاب سال در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
 • داوری طرح های پژوهشی دانشگاه های کشور
 • انجام کار ترجمه شفاهی همزمان و پیاپی در کنفرانس‌ها (مرکز گفتگوی تمدنها، سازمان ملل در تهران، …).
 • مدیر گروه ترجمه شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران، از سال ۱۳۸۱ تا کنون.

 

مصاحبه های مطبوعاتی

 

 • “با استادان ترجمه – دربارۀ ترجمه”، نشریۀ دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، بهار ۱۳۸۵.
 • “اکنون زمان نقد ترجمه است.”، روزنامۀ آینده نو، شمارۀ ۱۶، ۱۳۸۵.
 • “مسائل ترجمه در ایران”، روزنامۀ همشهری، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴.
 • “گم شدن معنا: کولمن بارکس و اشعار مولانا”، روزنامۀ جام جم، ۲۸ خرداد ۱۳۸۴.
 • “ضرورت ترجمه در فرآیند توسعه فرهنگی”، روزنامۀ ایران، ۲۷ مرداد ۱۳۸۴.
 • “ضرورت ترجمۀ آثار کلاسیک زبان پارسی به زبانهای دیگر”، ماهنامۀ ارتباطات فرهنگی، شمارۀ ۱۷، تیر و مرداد ۱۳۸۴.
 • “با استادان ترجمه – دربارۀ ترجمه”، نشریۀ دانشجویی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، شهریور ۱۳۸۴.
 • “ترجمه شناسی به کدام دانشها ناظر است؟”، روزنامۀ انتخاب، ۱۷ خرداد ۱۳۸۲.

 

مصاحبه های تلویزیونی

 

 • On Linguistics and Translation Studies، شبکۀ جهانی سحر، اسفند ۱۳۸۵.
 • برنامۀ تربیت مترجم، شبکۀ دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲.
 • انواع متن در ترجمه، شبکۀ دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانف ۱۳۷۰.

 

 

 

نام آوری

 

 • استاد برگزیده دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، اردیبهشت ۱۳۹۹.
 • کرسی نظریه پردازی در نقد ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی، اسفند ۱۳۸۶.
 • استاد نمونه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقاتف اردیبهشت ۱۳۸۵.
 • ذکر نام اینجانب در سالنامۀ زنان دانشگاهی ایران، دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۲.
 • ذکر نام اینجانب در نخستین و دومین کتاب Who is Who in Translation and Terminology چاپ انتشاراتی Praetorius در انگلستان به عنوان ترجمه‌شناس ایرانی، ۱۹۹۸ و ۱۹۹۵.
 • ذکر نام اینجانب در ”دانشنامه زنان فرهنگ‌ساز ایران و جهان“، تهران، ۱۳۷۸.
 • دریافت نشان فدراسیون بین المللی مترجمان FIT در کنفرانس ترجمه دانشگاه پکن، ۱۹۹۵.

 

 تماس

آدرس محل کار: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مترجمی زبان انگلیسی

پست الکترونیک: farahzade@atu.ac.ir  و farahzadatu@yahoo.com